SVENSK

DYKERIHISTORISK

FÖRENING

 

 

 

 

STADGAR

 

 

 

 

 

 

INSTIFTADE

VID

FÖRENINGENS

ÅRSMÖTE

i

STOCKHOLM

DEN

27 FEBRUARI 1999

 

 

 

 

 

 

 

STADGAR FÖR SVENSK DYKERIHISTORISK FÖRENING

 

 

§ 1      Namn och ändamål

 

Svensk Dykerihistorisk Förening har sitt säte i Stockholm och har till ändamål att genom olika aktiviteter sprida kunskap om gamla tiders dykeri samt verka för att tankhuset på Galärvarvet liksom andra byggnader, föremål, teknikbeskrivningar mm, som haft betydelse för dykeriets utveckling bevaras.

 

§ 2      Medlemskap

 

Föreningens medlemmar utgörs av hedersmedlem, ordinarie medlem och sponsormedlem.

 

Föreningens styrelse kan kalla hedersmedlem efter förslag från ordinarie medlem, förutsatt att detta stöds av en majoritet vid årsmötet.

 

Ordinarie medlem är envar, som erlagt årsavgiften senast före april månads utgång och i övrigt följt föreningens stadgar.

 

Sponsormedlem är en representant för ett företag eller en organisation, som genom ekonomiskt bidrag stödjer föreningen. Ordinarie årsmöte avgör nivån på minimibidrag för att utses till sponsormedlem.

 

§ 3      Beslutande organ

 

Beslutande organ är:

 

- årsmötet,

- allmänt möte,

- extra allmänt möte,

- föreningens styrelse.

 

§ 4      Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderåret.

§ 5      Avgifter

Medlemsavgifter beslutas av årsmötet.

§ 6      Möten

Årsmötet avhålls före april månads utgång.

 

Allmänt möte förläggs om möjligt till annan årstid än årsmötet och må förekomma mer än en gång under året.

 

Extra allmänt möte skall hållas när styrelsen finner detta påkallat eller om 1/3 av medlemmarna i föreningen gör framställan därom.  Kallelse till extra möte skall ske senast en vecka före mötet och innehålla uppgift om anledning till det extra mötet.

 

Datum och plats för årsmöte och allmänt möte skall utlysas senast två veckor före mötet.

Årsmötesförhandlingarna skall vara öppna för allmänheten.

 

Till styrelsemöte kan inbjudas personer vilka ha betydelse för de frågor som skall avhandlas.

Dessa personer har ej rösträtt vid styrelsemötet.

 

På årsmötet skall följande punkter förekomma till behandling:

 

1.   Val av ordförande och sekreterare för årsmötet

2.   Fråga om mötets behöriga utlysande

3.   Val av två medlemmar att jämte ordföranden och sekreteraren justera årsmötets protokoll

            4.   Behandling av styrelsens berättelse över verksamhet och förvaltning

     5.   Behandling av revisorernas berättelse

     6.   Beslut angående ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året

     7.   Behandling av förslag till inkomst- och utgiftsstat för kommande verksamhetsår

     8.   Fastställande av inkomst- och utgiftsstat for kommande år

9.   Fastställande av årsavgift och minimibidrag för sponsormedlem

10. Val av ordförande på två år

11. Val av två-fyra styrelsemedlem på två år

       12. Val av två styrelsesuppleanter på ett år

       13. Val av två revisorer på ett år

       14. Val av en revisorsuppleant på ett år

       15. Val av valberedning varvid sammankallande skall utses på ett år

       16. Övriga val

       17. Behandling av till årsmötet inkomna skriftliga frågor och motioner

       18. Övriga ärenden

 

§ 7       Motioner och frågor

 

Ärende som önskas tas upp till behandling på möte skall inkomma skriftligt och vara styrelsen tillhanda minst 30 dagar före mötet

 

§ 8       Föreningens styrelse

 

Följande uppgifter åligger styrelsen utöver vad som i övrigt sägs i dessa stadgar:

 

               -   att representera föreningen,

-   att vara föreningens värkställande organ,

-   att då så befinnes nödvändigt begära yttrande från föreningens medlem,

-   att upprätta berättelse om föreningens verksamhet,

-   att föreslå inkomst- och utgiftsstat,

-   att förvalta förenings medel och ansvara for ekonomin,

-   att ange uppdrag åt kommittéer och arbetsgrupper i förekommande fall,

-   att föra medlemsregister.

 

Ordföranden väljs av årsmötet på två år.

Därutöver väljs två-fyra ordinarie medlemmar växelvis på två år.

Två suppleanter väljs på ett år.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande, sekreterare, klubbmästare och kassaförvaltare.

 

Styrelsen är beslutsmässig då minst fyra styrelsemedlemmar och/eller styrelsesuppleanter är närvarande.

 

§ 9     Beslut och val

 

Rösträtt inom föreningen tillkommer hedersmedlem, ordinarie medlem och sponsormedlem.

Vid val av styrelse, beslut och andra frågor gäller enkel majoritet, röstning sker genom öppen omröstning såvida inte medlem kräver sluten omröstning. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst

 

Röstning med ombud är tillåten förutsatt att frågan som är föremål för omröstning har upptagits i kallelsen till mötet.

 

§ 10    Revision

 

Föreningens verksamhet granskas av två på årsmötet valda revisorer.

 

Kassaförvaltaren skall ombesörja att revisorerna får ta del av erforderliga handlingar senast 4 veckor före årsmötet.

 

Revisionsberättelse skall överlämnas till styrelsen senast två veckor före årsmötet.

 

§ 11   Firmateckning

 

Föreningens firma tecknas var och en för sig av ordföranden, vice ordföranden, sekreteraren och klubbmästaren.

 

Styrelsen kan till medlem delegera att inom visst preciserat område, exempelvis kassaförvaltaren vid giro- och bankutbetalningar, ensam teckna föreningens firma.

 

§ 12    Stadgeändring

 

Beslut om stadgeändring kan ske med minst 2/3 majoritet vid två på varandra följande möten, varav ett skall vara årsmötet, med minst en månads mellanrum.

 

§ 13    Uteslutning av medlem

 

Om medlem motverkar föreningens arbete eller ej ställer sig till efterrättelse av stadgar och stadgeenligt fattade beslut må årsmötet upphäva medlemskapet för vilket erfordras 2/3 majoritet.

 

§ 14    Föreningens upplösande

 

Uppkommer fråga om föreningens upplösande, skall denna behandlas på årsmötet. För beslut erfordras dock att fråga om upplösande medtagits i kallelsen till årsmötet. Därutöver erfordras beslut om upplösande vid ytterligare ett möte med angivande i kallelsen att fråga om upplösande skall behandlas. Detta möte får ske tidigast 30 dagar efter det första mötet.

 

Vid alla beslut om föreningens upplösande gäller 3/4 majoritet. I samband med beslut om föreningens upplösande skall även beslutas om hur man skall förfara med föreningens tillgångar, penningmedel, föremål etc.

 


Till toppen på sidan

Till SDHF

Till första sidan